فرهاد ایزدجو

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

تلفن 061-33360324 ، 33360136            
فکس 061-33330158
رایانامه izadjoo.f<at> kwpa.gov.ir  

حمیدرضا لشکری

معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

تلفن 061-33346604 ، 33342169
فکس 061-33329971
رایانامه lashkari.h<at> kwpa.gov.ir 

احمد کاووسی نژاد

 معاونت بهره برداری سد ونیروگاه

تلفن 061-33367657
فکس 061-33368372
رایانامه

هوشنگ حسونی زاده

معاونت مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب

تلفن 061-33366047 ، 33331537
فکس 061-33339462
رایانامه hasounizadeh.h<at> kwpa.gov.ir 

حمیدرضا خدابخشی

معاونت طرح و توسعه سدونیروگاه


تلفن 061-33737177

فکس 061-33737164

رایانامه khodabakhshi.h<at> kwpa.gov.ir 

مصطفی معصومی

مدیریت بازرسی ، حسابرسی و مجامع

تلفن 061-33360323
فکس 061-33366421
رایانامه masoumi.m<at> kwpa.gov.ir 

مهرداد بقایی پور

مدیریت قراردادها

تلفن 061-33737243
فکس 061-3339722
رایانامه baghaeepour.m<at> kwpa.gov.ir 

مرجان ادهم ملکی

مدیریت مشارکت های مردمی

تلفن 061-33737183
فکس 061-33737183
رایانامه adham.m<at> kwpa.gov.ir 

حمیدرضا اسماعیلی

معاونت برنامه ریزی

تلفن 061-33369283
فکس 061-33737228
رایانامه esmaeili.h<at> kwpa.gov.ir

نورالدین بازگیر

معاونت منابع انسانی ، مالی و امور پشتیبانی

تلفن 061-33737211
فکس 061-33361213
رایانامه bazgir.n<at> kwpa.gov.ir 

صابر علیدادی

معاونت آبرسانی

تلفن 061-33368084
فکس 061-33362571
رایانامه alidadi.s<at> kwpa.gov.ir 

آرش محجوبی

معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی

تلفن 061-33360528
فکس 061-33361652
رایانامه mahjoubi.a<at> kwpa.gov.ir 

محمد امین مفرج کوچکی

دفتر حقوقی

تلفن 061-33330089
فکس
رایانامه mofarreg.m<at> kwpa.gov.ir 

رضا علیجانی

مدیریت روابط عمومی

تلفن 061-33336225
فکس 061-33365264
رایانامه alijani.r<at> kwpa.gov.ir 

محمد امین ایزدجو

مدیریت مهندسی عمومی


تلفن 061-33331002

فکس 061-33362129

رایانامه  izadjoo.ma<at> kwpa.gov.ir

زهره ارشش

مدیر دفتر حفاظت و بازرسی فنی

تلفن 061-33155267
فکس
رایانامه orshesh.z<at> kwpa.gov.ir 

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل