ماموریت های سازمان

سازمان آب و برق خوزستان ماموريت دارد به عنوان يكي از كارگزاران مهم صنعت آب وتوليد انرژي برقابي كشور در قلمرو حوضه هاي آبريز استان خوزستان با رعايت كليه مقررات و قوانين از يك سو و با آزادي عمل و اختيارات قانوني از سوي ديگر نقش مهمي در تحقق راهبردها و اهداف كلي نظام مديريت آب و انرژي برقابي كشور با رعايت حقوق همه ذينفعان خصوصا جلب رضايت مشتريان داشته است.

   دراين راستا سياستگذاري، سرمايه گذاري، تنوع بخشي، منابع مالي (مشاركت مردمي و بخش غير دولتي) و برون سپاري به بخش خصوصي توانمند از ابعاد محوري ماموريت سازمان به شمار مي رود.

   سازمان متعهد است ازكليه سازه هاي منابع آب و انرژي برقابي حفاظت و نگهداري كرده و به طور بهينه بهره برداري كند طرحهاي توسعه سد و نيروگاه برقابي را مطالعه كرده به اجرا گذارده و به نحو مطلوب به بهره برداري برساند از شبكه هاي آبياري وزهكشي به نحو مطلوب مديريت نمايد، از طريق كنترل كيفي آب، منابع آب شرب استاندارد براي شهروندان فراهم سازد و با اجراي فرايندهاي مطالعات پايه منابع آب و مهندسي رودخانه نسبت به احياي رودخانه، منابع آب و آبخيزداري اقدام كند.

   سازمان براي موفقيت در انجام فعاليتها و خدمات خود به توانمندسازهاي خود آگاه است و بهبود و توسعه سرمايه هاي انساني اطلاعاتي و سازماني و تعميق گسترش تحقيقات وپژوهش را از محورهاي بنيادين مامويت خود تلقي مي كند.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل