استراتژی های کلان سازمان

       حركت در راستاي توجه خاص به نقش و جايگاه مشاغل كليدي .

      برنامه ريزي مستمر جهت افزايش ميزان رضايت شغلي و انگيزش پرسنل با تكيه بر سنجشهاي علمي و كاربردی .

       بازنگري و بهبود مستمر ساختار سازماني مطابق با نيازها و اهداف .

      حرکت در راستاي اعتلای سبک و شيوه رهبري سازمان و سوق دادن تدريجي آن به سمت الگوهاي برتر .

       ترويج و بهبود کارگروهي و همسو نمودن اهداف فردي با اهداف سازماني .

      برنامه ريزي و تلاش جهت نهادينه كردن نظام مديريت استراتژيك در سازمان .

      بکارگيري مطلوب سرمايه‌هاي موثر در موفقيت سازمان .

      تلاش و اثرگذاري بر تصميمات ذينفعان در نيل به اهداف سازماني .

       حرکت در راستای تنوع بخشی منابع مالی اجرای طرحها .

      برنامه ريزي در استفاده از سيستم‌هاي نوين تعديل هزينه ‌اجراي طرحها و پروژه ها .

      همسو سازي شيوه مديريت سازمان بر شركتهاي وابسته، با راهبردهاي مصوب مديريت منابع آب كشور .

      زمينه‌سازي و حرکت در راستاي تقويت ابعاد بنگاهداري سازمان (با حفظ مسئوليت‌هاي اجتماعي) .

       زمينه‌سازي تقويت مکانيسم‌هاي حفاظت از منابع آب .

      برنامه ريزي براي ايجاد و نهادينه كردن نظام جامع مديريت پروژه درسازمان .

      برنامه ريزي در جهت بهبود و كاربردي نمودن نظام تحقيقات سازمان .

       تلاش در ايجاد بالاترين ارزش افزوده حاصل از نتايج فعاليت مشاورين و پيمانکاران براي سازمان .

      اتخاذ رويكرد ويژه در قبال منابع و مصارف آب با نگاه اقتصادي – اجتماعي و در نظر گرفتن ابعاد سياسي امنيتي .

       پتانسيل يابی , ايجاد و توسعه ظرفيت توليد انرژيهاي تجديدپذير .

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل