بیانیه خط مشی کیفیت

شرکت سهامی سازمان آب وبرق خوزستان تأمین کننده آب و تولید کننده برق در استان خوزستان می باشد که با استفاده از نیروی انسانی کارآمد وهمچنین تأمین کنندگان صلاحیت دار ، فعالیتهایی مانند شناخت، مطالعه ، توسعه ، بهره برداری بهینه از منابع آب وهمچنن تولید انرژی برق آبی ، ایجاد ، توسعه ، بهره برداری ونگهداری ازتأسیسات وسازه های برق آبی درچارچوب تکالیف مندرج درقوانین ومقررات مربوط به سیاستهای وزارت نیرو وحوزه عمل شرکت را به انجام می رساند .

 

این سازمان بمنظور استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000 و رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی ISO14001:2004 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:1999 در محدوده فعالیتهای معاونتهای مطالعات ، طرح وتوسعه سد ونیروگاه و شبکه آبیاری و زهکشی ، بهره برداری سد ونیروگاه و شبکه های آبیاری وزهکشی و آبرسانی ونیز کنترل خطرات وپیشگیری از ایجاد حوادث با توجه به طرفهای ذینفع وبا رعایت قوانین ومقررات حاکم برصنعت وسایر الزامات مربوط به فعالیتها ، محصولات وخدمات را سرلوحه فعالیتهای خود قرارداده است وبمنظور دستیابی به این رسالت ونیز تأمین نیازهای مشخص شده اهداف کلی ذیل را محور فعالیتهای خود قرار داده است :

 

     جلب رضايتمندي مشتريان و ذینفعان با ايجاد مكانيزم اندازه گيري و از طريق ارائه خدمات بموقع و مؤثر.

     ارتقاء سطح دانش كاركنان و ترويج كار گروهي و افزایش خلاقیت و نوآوری از طریق آموزش مستمر.

     نظارت بر عملكرد شركتهاي وابسته بمنظور بهره برداري مطلوب و نگهداري از تاسيسات و سازه هاي آبي در جهت بهينه سازي تامين آب و توليد برق .

     افزايش سطح كمي فعاليتهاي بهره برداري در شبكه هاي آبياري و زهكشي بمنظور جلوگيري از اتلاف منابع آب.

     افزايش سطح كمي و كيفي مطالعات پايه در جهت برآورد ميزان منابع آب .

     توسعه و گسترش فعالیتهای حوزه عمل شرکت در راستای تحقق قوانین و مقررات مدیریت منابع آب کشور .

     شناخت ، مطالعه ، توسعه و بهره برداري بهینه از منابع آب و انرژي برق آبي .

     افزایش میزان حفاظت از منابع آبهای سطحي و زير زميني (حریم وبستر ورودخانه ها ، تالابها ، چشمه ها وزهکشهای طبیعی ) .

     شناسائی استعدادهای موجود استان بمنظور افزایش کمی و کیفی طرحها و برنامه های تامین و انتقال آب برای بخشهای مختلف.

     نظارت بر عملکرد پیمانکاران وتأمین کنندگان جهت ارائه خدمات مطلوب و کاهش حوادث و کنترل آلودگیهای زیست محیطی .

     شناسایی وارزیابی جنبه های زیست محیطی و خطرات شغلی .

     افزایش جلب مشاركتهای مردمي ، بانکها ، موسسات دولتی و غير دولتي از طریق تشویق به انجام سرمایه گذاری درتوسعه واجراي طرحهاي منابع آب.

     ايجاد روحيه همدلي و مشاركت كاركنان در جهت نيل به اهداف سازمان و فراهم نمودن محيط سالم، اعتقاد به ارزش هاي متعالي انسان براي رشد و شكوفايي استعدادها.

 

مدیریت شرکت در جهت تحقق اهداف فوق خود را متعهد می داند وامیدوار است با همدلی ، همفکری وهمکاری تمامی کارکنان شرکت اهداف مذکور را مورد بازنگری قرارداده ودر جهت استقرار ، حفظ ونگهداری وبهبود مستمر سیستم مدیریت تلفیقی مبتنی بر استاندارهای ISO9001:2000 ،ISO14001:2004،OHSAS18001:1999 حرکت نمایند .

 

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل