اثر استفاده از زهاب مزارع نیشکر در کشت زمستانه ژنوتیپ های مختلف کینوا و تعیین مناسب ترین تاریخ کشت در جنوب خوزستان

یکی از راه‌کارهای اساسی جهت تامین منابع آب کشاورزی با توجه به کمبود منابع آب شیرین، استفاده از آب‌های نامتعارف شامل آب خروجی زهکش‌ها، آب های شور و پساب‌ها می‌باشد.این آزمایش به منظور تاثیر زه‌آب کشاورزی حاصل از کشت نیشکر بر روی 4 ژنوتیپ گیاه کینوا انجام شد. در این مطالعه مشخص شد برهم کنش شوری و ژنوتیپ بر ویژگی های طول، وزن ِ تر و خشک ِ گیاهچه تاثیر معنی دار دارد. پایش شوری و تغییرات درصد سدیم قابل تبادل خاک در طول فصل رشد نشان داد که در تیمار آبیاری با آب کارون و آبیاری تلفیقی تناوبی، شرایط خاک نسبت به قبل از شروع کشت که در وضعیت شور قرار داشت به شرایط غیر شور تبدیل شد. این مساله به دلیل آبیاری پیوسته در طول فصل رشد و وجود زهکش زیرزمینی مزرعه بود که سبب خروج نمک از نیم‌رخ خاک گردید. این در حالی است که در تیمارهای آبیاری با زهاب هرچند وضعیت خاک سدیمی نشده است ولی در تمام نیم‌رخ های خاک تا عمق 100 سانتی متری به شرایط شور تبدیل شده است.


  تاریخ شروع
سه‌شنبه 1 اسفند 1396
  تاریخ پایان
پنجشنبه 30 آبان 1398
  اعتبار کل پروژه
5,000 میلیون ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

اهداف طرح :

- بررسی امکان پذیری استفاده از زه‌آب مزارع نیشکر برای آبیاری مزارع کینوا

- استفاده بهینه از آب‌های نا متعارف در زراعت کینوا و جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی با کاهش تخلیه زهاب

- افزایش درآمد و اشتغال برای کشاورزان جنوب خوزستان

- بررسی تأثیر شوری آب آبیاری بر عمل‌کرد گیاه کینوا

- مقایسه رژیم مختلف آب آبیاری با کیفیت از منبع کارون و زهاب از نظر تأثیر آنها بر تجمع املاح در نیم رخ خاک

- تعیین ژئوتیپ های سازگارتر کینوا با شرایط آب و خاک مورد آزمون در این تحقیق و معرفی آنها

- نعیین بهترین تاریخ کشت زمستانه کینوا در منطقه و در شرایط اجرای تحقیق

حجم زهاب شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه کارون به تنهایی حدود 2 میلیارد متر مکعب در سال است. در این راستا کشت گیاهان مقاوم به شوری با استفاده از زهاب می تواند به عنوان بستری مناسب به منظور استفاده بهینه مورد توجه قرار بگیرد. این بررسی به مدت یک سال زراعی در سال ۱۳۹۷ و با کشت ۴ ژئوتیپ مختلف کینوا آغاز گردید.

061-33150000

سرکار خانم خدیجه صانعی دهکردی

سرکار خانم خدیجه صانعی دهکردی

  تاریخ ثبت : یکشنبه 21 آبان 1402
 نادیا فلاحی
 375

آمار سایت

  • کاربران آنلاین: 568
  • بیشترین بازدید همزمان: 568
  • بازدید امروز: 1,752
  • شناسه IP شما : 100.26.176.111

آدرس تماس

  • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
  • صندوق پستی: 137 - 61335
  • تلفن: 33150000 (061)
  • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)