افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی...

موافقت اصولی

ردیف

عنوان

تاریخ درخواست

زمان دریافت مجوز

مهلت اعتبار مجوز

نام دریافت کننده مجوز 

مشاهده

1

موافقت اصولی

22/03/1402

12/06/1402

6 ماه

سلمان و خلف بوعذار

مشاهده

2

موافقت اصولی

8/03/1402

12/06/1402

6 ماه

جاسم حمودی

مشاهده

3

موافقت اصولی

09/03/1402

12/06/1402

6 ماه

سید رحیم نجات

مشاهده

4

موافقت اصولی

27/12/1401

21/06/1402

18 ماه

شرکت فولاد ماهان کارون

مشاهده

5

موافقت اصولی

14/02/1402

27/06/1402

6 ماه

حبیب و شبیب بوعذار

مشاهده

6

موافقت اصولی

24/05/1402

08/8/1402

6 ماه

حسن بوسعیدزاده (گروه مشاع 11 مرصاد)

مشاهده

7

موافقت اصولی

12/04/1402

13/8/1402

6 ماه

شرکت نگین فام خوزستان

مشاهده

8

موافقت اصولی

16/05/1402

8/08/1402

6 ماه

علی فرطوسی

مشاهده

9

موافقت اصولی

03/04/1402

27/06/1402

6 ماه

گروه مشاع 6 نمریچه (کاظم تنگسیرزاده و شرکاء)

مشاهده

10

موافقت اصولی

04/06/1402

08/09/1402

18 ماه

پرویز بروایه

مشاهده

11

موافقت اصولی

20/04/1402

08/09/1402

6 ماه

عنید داوودی

مشاهده

12

موافقت اصولی

1400/08/16

08/09/1402

18 ماه

سجاد عبدالخانی

مشاهده

13

موافقت اصولی

1401/04/04

08/09/1402

18 ماه

گروه 3 شهید دهبان (کریم عبدالخانی و شرکاء)

مشاهده

14

موافقت اصولی

19/04/1402

08/09/1402

6 ماه

کاظم طالبی مشکور

مشاهده

15

موافقت اصولی

1400/02/04

08/09/1402

6 ماه

فرهاد معماری

مشاهده

16

موافقت اصولی

10/11/1400

18/09/1402

18 ماه

سید نعیم نجات

مشاهده

17

موافقت اصولی

08/11/1401

28/09/1402

6 ماه

عمار عبدالخانی

مشاهده

18

موافقت اصولی

27/10/1401

28/09/1402

18 ماه

احمد روح نواز

مشاهده

19

موافقت اصولی

06/08/1402

24/10/1402

18 ماه

عبدالامیر فرحانی

مشاهده

20

موافقت اصولی

07/12/1400

24/10/1402

18 ماه

سید نعمه احمدی

مشاهده

21

موافقت اصولی

06/12/1401

15/11/1402

18 ماه

عبد فریسات

مشاهده

22

موافقت اصولی

06/08/1402

15/11/1402

18 ماه

احمد منظوری فرد

مشاهده

23

موافقت اصولی

28/03/1401

25/11/1402

18 ماه

رمضان کعب عمیر

مشاهده

24

موافقت اصولی

05/10/1401

25/11/1402

18 ماه

گروه مشاع 2 حسین مشلوش

مشاهده
 
 
 

قرارداد واگذاری اشتراک آب

ردیف

عنوان

تاریخ درخواست

زمان دریافت مجوز

مهلت اعتبار مجوز

نام دریافت کننده مجوز

مشاهده

1

قرارداد واگذاری اشتراک آب

10/04/1402

04/05/1402

30 سال

شرکت نصر میثاق

مشاهده

2

قرارداد واگذاری اشتراک آب

15/04/1402

01/05/1402

3 سال

گروه مشاع 2(سید حسین متقیان موسوی)

مشاهده

3

قرارداد واگذاری اشتراک آب

03/05/1402

12/06/1402

30 سال

حسن عفریت زاده

مشاهده

4

قرارداد واگذاری اشتراک آب

01/07/1402

23/07/1402

30 سال

جمیل دهیمی

مشاهده

5

قرارداد واگذاری اشتراک آب

12/03/1402

07/08/1402

30 سال

محمود علوانی پور

مشاهده

 

قرارداد واگذاری اشتراک آب

08/07/1402

30/07/1402

3 سال

شرکت تعاونی همیاران سبز داریون

مشاهده

7

قرارداد واگذاری اشتراک آب

03/08/1402

23/08/1402

30 سال

سید طاهر موسوی راد

مشاهده

8

قرارداد واگذاری اشتراک آب

26/07/1402

23/08/1402

30 سال

محمد منصوری فر

مشاهده

9

قرارداد واگذاری اشتراک آب

04/05/1402

08/09/1402

30 سال

گروه زراعی شماره یک رمیله سفلی (سید طاهر آلبوشوکه)

مشاهده

10

قرارداد واگذاری اشتراک آب

16/07/1402

30/07/1402

30 سال

احمد حلفی

مشاهده

11

قرارداد واگذاری اشتراک آب

14/08/1402

08/09/1402

30 سال

سید عباس حمیدی

مشاهده

12

قرارداد واگذاری اشتراک آب

23/08/1402

08/09/1402

30 سال

صادق سیلاوی پور

مشاهده

13

قرارداد واگذاری اشتراک آب

14/08/1402

08/09/1402

30 سال

سید صالح فاضلی ثابت

مشاهده

14

قرارداد واگذاری اشتراک آب

03/05/1402

18/09/1402

3 سال

سید ناصر و سید داوود احمدی

مشاهده

15

قرارداد واگذاری اشتراک آب

04/09/1402

28/09/1402

30 سال

هدایت اله مرادی

مشاهده

16

قرارداد واگذاری اشتراک آب

05/05/1402

23/10/1402

30 سال

هادی آلبوحمل

مشاهده

17

قرارداد واگذاری اشتراک آب

27/09/1402

23/10/1402

30 سال

پرستو رامش

مشاهده

18

قرارداد واگذاری اشتراک آب

10/101402

23/10/1402

30 سال

محمود قره باغی

مشاهده

19

قرارداد واگذاری اشتراک آب

10/10/1402

23/10/1402

30 سال

جهانبخش قره باغی

مشاهده

20

قرارداد واگذاری اشتراک آب

14/11/1402

5/12/1402

30 سال

مسلم سعدی کشاورز

مشاهده

21

قرارداد واگذاری اشتراک آب

11/11/1402

05/12/1402

30 سال

نوروز بشکار

مشاهده

22

قرارداد واگذاری اشتراک آب

17/11/1402

05/12/1402

30 سال

سید رحیم احمدی  بچای

مشاهده

 

گواهی برداشت آب

ردیف

عنوان

تاریخ درخواست

زمان دریافت مجوز

مهلت اعتبار مجوز

نام دریافت کننده مجوز

مشاهده

1

گواهی برداشت آب

22/03/1402

07/04/1402

6 ماه

سید عظیم موسوی

مشاهده

2

گواهی برداشت آب

23/03/1402

07/04/1402

6 ماه

عبد عقیلی زاده

مشاهده

3

گواهی برداشت آب

24/04/1402

18/06/1402

6 ماه

عبدالرضا نعمت زاده

مشاهده

4

گواهی برداشت آب

01/06/1402

23/07/1402

12 ماه

امید رجب فرد

مشاهده

 
 

گواهی منصوبات برقی

ردیف

عنوان

تاریخ درخواست

زمان دریافت مجوز

مهلت اعتبار مجوز

نام دریافت کننده مجوز

مشاهده

1

گواهی منصوبات برقی

04/04/1402

19/04/1402

یک سال

عباس عیسوند دهداری (مدیرعامل شرکت تعاونی تولید گورسفید)

مشاهده

2

گواهی منصوبات برقی

21/04/1402

08/05/1402

یک سال

عبدارضا محمد طالبی

مشاهده

3

گواهی منصوبات برقی

23/01/1402

24/05/1402

یک سال

شهرداری گتوند (حمید سرداری)

مشاهده

4

گواهی منصوبات برقی

02/08/1402

07/08/1402

یک سال

سید ناصر جعاوله

مشاهده

5

گواهی منصوبات برقی

07/08/1402

08/09/1402

یک سال

شرکت تعاونی زراعت پیشه خرمشهر (منصور صالحی پور)

مشاهده

6

گواهی منصوبات برقی

07/08/1402

08/09/1402

یک سال

شرکت تعاونی بهنام دشت خرمشهر (مانع هاشمی)

مشاهده

7

گواهی منصوبات برقی

03/10/1402

11/10/1402

یک سال

مدیریت طرح های توسعه شبکه آبیاری و زهکشی حوزه کرخه، زهره و جراحی-زهکش ناحیه 3 دشت آزادگان

مشاهده

8

گواهی منصوبات برقی

09/08/1402

11/10/1402

یک سال

شرکت نصر میثاق (عباس خیراله زاده)

مشاهده

9

گواهی منصوبات برقی

28/09/1402

11/10/1402

یک سال

محمد منصوری فر

مشاهده

10

گواهی منصوبات برقی

02/10/1402

11/10/1402

یک سال

گروه زراعی مشاع رمیله سفلی (سید طاهر آلبوشوکه)

مشاهده

11

گواهی منصوبات برقی

08/09/1402

18/09/1402

یک سال

فاطمه حاجب چنانی (نماینده کشاورزان ایستگاه پمپاژ f3-ps4)

مشاهده

12

گواهی منصوبات برقی

23/10/1402

18/11/1402

یک سال

سید صالح فاضلی ثابت

مشاهده

 

 تاریخ ثبت : سه‌شنبه 23 فروردین 1401
  آخرین به روزرسانی : سه‌شنبه 22 خرداد 1403
 
 1133

آمار سایت

  • کاربران آنلاین: 568
  • بیشترین بازدید همزمان: 568
  • بازدید امروز: 296
  • شناسه IP شما : 44.200.140.218

آدرس تماس

  • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
  • صندوق پستی: 137 - 61335
  • تلفن: 33150000 (061)
  • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)