شرح وظایف

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی

 • هماهنگی وارتباط با شرکت مدیریت منابع آب ایران ودریافت اطلاعات ، برنامه های کلی ، قوانین ومقررات ، مصوبات ودستورالعملهای موضوعه در زمینه فعالیتهای حوزه برنامه ریزی.
 • برنامه ریزی ، هماهنگی ونظارت بر استقرار وتوسعه نرم افزارهای کاربردی واحدها وسیستمهای اطلاعات مدیریت به منظور پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت عالی ومدیریت میانی ، تهیه وتدوین گزارشات مدیریتی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح درون سازمانی وبرون سازمانی .
 • برنامه ریزی ، نظارت وهماهنگی در خرید خدمات واستفاده از خدمات مشاورین ذیصلاح در طرحهای مطالعاتی واجرائی در زمینه طرحهای منابع انسانی ، تشکیلات وروشها ،  مطالعات اقتصادی طرحهای در حال بهره برداری ، سیستمهای آمار وانفورماتیک ، نرم افزار ، سخت افزار ، شبکه وپشتیبانی ، سیستمهای مدیریت کیفیت وبهبود مدیریت وایفای نقش کارفرمائی در امور فوق .
 • نظارت بر تدوین وبه روز نگه داشتن شرح وظایف واختیارات ، ساختار وتشکیلات تفصیلی وانجام تعدیل واصلاحات ساختاری بر اساس سیاستها ، برنامه ها ودستورالعملهای موضوعه واختیارات اساسنامه ای .
 • هماهنگی ونظارت در تدوین واجرای طرحهای منابع انسانی در زمینه نیاز سنجی ، جذب واستخدام آموزش وبهسازی منابع انسانی ، ارزشیابی عملکرد کارکنان در جهت بهبود شاخصهای نیروی انسانی 
 • نظارت بر فعالیتهای تجزیه وتحلیل سیستمها وروشها وتدوین فرآیندهای گردش عملیات به منظور حذف فعالیتهای موازی وزائد ، ساده سازی وبهبود بهره وری در انجام فعالیتها .
 • برنامه ریزی در استقرار وپیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت به منظور بهبود بهره وری در انجام فعالیتها
 • برنامه ریزی ،‌ هماهنگی ونظارت در طراحی واستقرار سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری ،استقرار وتوسعه شبکه اطلاع رسانی شرکت به منظور انجام اطلاع رسانی برون سازمانی ودرون سازمانی وانجام پشتیبانی زمینه های فوق .
 • برنامه ریزی وهماهنگی ونظارت در تعیین میزان تقاضا وتخصیص آب در بخشهای صنعت ، شرب وکشاورزی با توجه به محدودیتها ومنابع موجود .
 • برنامه ریزی ونظارت در  تکمیل  وبه هنگام نمودن قیمت تمام شده ، تعرفه ها وارزشهای اقتصادی وشاخصهای ارزیابی در بخش آب .
 • برنامه ریزی ونظارت بر تعیین قیمت تمام شده آب در طرحهای عمرانی وانجام تحلیلها وبرآوردهای اقتصادی لازم با هماهنگی حوزه های مربوطه به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاریهای انجام شده وتهیه گزارشات لازم .
 • برنامه ریزی ونظارت بر برنامه های عملیاتی واحدهای سازمانی وهمچنین ارزیابی برنامه ها در فعالیتهای طرح وجاری وارزیابی پیشرفت برنامه ها با هماهنگی حوزه های سازمانی .
 • برنامه ریزی ونظارت بر انجام مطالعات وبررسیهای منابع آب وخاک با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی وسنجش از دور به منظور پشتیبانی سطوح مختلف برنامه ریزی ومدیریت منابع آب وایجاد واستقرار پایگاه داده ای جامع منابع آب در محیط GIS 

 تاریخ ثبت : چهارشنبه 11 دی 1398
  آخرین به روزرسانی : سه‌شنبه 11 آذر 1399
 
 9837

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 1,675
 • شناسه IP شما : 100.26.176.111

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)