دفتر نظارت بر بهره برداری تأسیسات آب

 

شرح وظایف دفتر نظارت بر بهره برداری تاسیسات آب

در راستای اهداف عالیه سازمان که ریاست مجمع شرکتهای بهره برداری از شبکه های آبیاری و آبرسانی وسایر شرکتهای وابسته را بعهده دارد و خواهان اتخاذ روشهای است که با اعمال نظارت بر روند فعالیتهای بهره برداری و نگهداری آب بتواند به اهداف مهمی از جمله نظارت بر تامین و انتقال آب و بهره برداری بهینه از تاسیسات آبی موجود نائل گردد، امور نظارت بر بهره برداری شبکه های آبیاری زیر نظر مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری با شرح وظایف زیر تشکیل گردیده است تا با انجام وظایف مشروحه زیر عوامل مورد نیاز تحقق این اهداف فراهم گردد.

 • سرپرستی ،نظارت و ایجاد هماهنگی در کلیه امور مربوط به امور نظارت بر بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی
 • بررسی و پیشنهاد راهکارهای عملی برای اجرا و تحقق اهداف برنامه توسعه آب در سطح شبکه ها و ارتقاء بهبود بهره برداری شبکه های آبیاری
 • پیگیری و نظارت بر اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های ارسالی از وزارت نیرو در زمینه بهره برداری و نگهداری
 • هماهنگی و همکاری با بخش های مدیریت بهره برداری سازمان مدیریت منابع آب ایران به عنوان متولی و سیاست گذار بخش بهره برداری آب کشور
 • پیش بینی و تدوین بودجه پیشنهادی بخش بهره برداری و نگهداری از شبکه ها با هماهنگی و همکاری مدیریت برنامه ریزی و بودجه و شرکتهای بهره برداری و همچنین تهیه ابلاغیه قرارداد خدمات بهره برداری
 • تهیه و تدوین برنامه زمان بندی بهره برداری و نگهداری از شبکه ها با همکاری شرکتهای بهره برداری و مشاورین و نظارت بر حسن انجام کار
 • بازدید و مراجعه به شرکت بهره برداری برای پیگیری مسائل و مشکلات و برقراری هماهنگی شرکتها با سازمان در جهت حل مسائل و سایر موارد ذیربط
 • شناسایی تنگناها و موانع بهره برداری بهینه از شبکه ها و ارائه راهکارهای لازم در این خصوص
 • پیگیری برای انتخاب مهندسین مشاور جهت نظارت بر امر بهره برداری و نگهداری
 • نظارت بر تدوین شرح خدمات مهندسین مشاور در زمینه عملیات بهره برداری ونگهداری
 • نظارت بر روند فعالیتهای مهندسین مشاور در امر بهره برداری و نگهداری در شبکه های آبیاری تحت پوشش
 • نظارت بر نحوه تنظیم قراردادهای خدمات بهره برداری و نگهداری شرکتهای بهره برداری
 • نظارت بر انجام مطالعات و برنامه ریزی در زمینه تخصیص ،تامین و توزیع آب در شبکه های آبیاری به منظور بهره وری مطلوب از منابع آب و خاک
 • محاسبه و برآورد تخصیص آب مورد نیاز شبکه ها بر اساس نیاز طرح و الگوی کشت وسایر مصارف
 • نظارت و پی گیری تخصیص آب به شرکتها با رعایت ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی
 • نظارت بر استفاده بهینه از اب و مصرف معقول آن در چارچوب سند ملی آب و قانون توزیع عادلانه آب
 • نظارت بر عملکرد شرکتهای بهره برداری از شبکه های آبیاری در زمینه بهره برداری و نگهداری از منابع آب و ارائه روشهای مناسب و عملی جهت افزایش بهبود راندمان آبیاری شبکه ها
 • بازدید از محل برقراری انشعاب جدید آب و همکاری در زمینه پیگیری انشعاب آنها
 • بررسی و تهیه دستورالعمل های بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و نظارت بر اعمال آنها در شرکتهای بهره برداری
 • نظارت بر بهنگام نمودن دستور العملهای بهره برداری و نگهداری و ارائه پیشنهاد جهت تدوین دستورالعملهای لازم
 • بررسی و تهیه برنامه وروشهای های پیشنهادی مدیریت رسوب جهت جلوگیری و یا کاهش ورود رسوبات به شبکه ها و نظارت بر انجام برنامه
 • شناسایی و تعیین نقاط بحرانی در شبکه از نظر نشست رسوبات و ارائه برنامه و تعیین الویتهای لایروبی ونظارت بر انجام عملیات فوق
 • بررسی وضعیت ماشین آلات و تجهیزات لایروب موجود شبکه و هماهنگی جهت حل مشکلات و کمبودهای مربوطه
 • هماهنگی و همکاری با سایر عوامل و سازمانها و ارگانهای مرتبط و متولی امر رسوب و آبخیزداری به منظور بررسی مسائل و مشکلات و ارائه طریق در جهت کاهش رسوبات ورودی به سیستم شبکه های آبیاری
 • برنامه ریزی و هدایت فعالیتهای جلب مشارکت آب بران در امور بهره برداری و نگهداری و توزیع حجمی آب در سطح شبکه های آبیاری
 • بررسی و پیگیری در امر واگذاری شبکه های آبیاری به بخش خصوصی و تشکلهای آب بران
 • پیگیری در جهت اجرا و پیاده سازی روشهای بهره برداری نوین و تهیه مدلهای ریاضی و کامپیوتری بهره برداری بر پایه اطلاعات GIS شبکه ها
 • جمع آوری آمار و اطلاعات و دریافت گزارشات شبکه ها
 • تهیه گزارشات مستمر ادواری(ماهانه،فصلی وسالانه)در خصوص بهره برداری از شبکه های آبیاری
 • ایجاد بانک اطلاعات در زمینه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
 • برقراری ارتباط با سازمانها و مراکز تحقیقاتی کشاورزی برای کسب اطلاعات علمی مورد نیاز در زمینه بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری
 • شرکت در سمینارهای علمی و مهندسی برای کسب آخرین اطلاعات در زمینه بهره برداری و نگهداری
 • هماهنگی و همکاری با سایر قسمتهای معاونت و سازمان در زمینه های مختلف کاری

 

 تاریخ ثبت : پنجشنبه 12 دی 1398
  آخرین به روزرسانی : پنجشنبه 12 دی 1398
 پشتیبانی گروه دیبا
 11487

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 653
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)