دفتر مطالعات آبهای سطحی

 

شرح وظایف و عملکرد های دفتر مطالعات آبهای سطحی

 • نظارت و کنترل اندازه گیری دبی و برداشت نمونه جهت آنالیز فیزیکی و شیمیایی و بار معلق از ایستگاه‌های هیدرومتری 30 بار در هر سال مطابق جدول زمان بندی و در مواقع سیلابی مطابق نیاز(براساس دستورالعمل های دفتر مطالعات پایه منابع آب ).
 • نظارت و کنترل اندازه گیری ماهانه بار کف در ایستگاه های هیدرومتری همزمان با آماربرداری و اندازه گیری دبی جریان در ایستگاه.
 • بازدید از ایستگاه‌های هیدرومتری و هواشناسی مورد نظر به منظور کنترل کار دستگاه‌های ثبات مانند تنظیم گراف، جوهر، کوک ساعت و درج گزارش کارکرد استفاده بر روی کاغذ دستگاه ثبات. کنترل و بررسی پایداری سازه‌های موجود در ایستگاهها نظیر پل تلفریک و اسکله لمینگراف و اعلام به ناظر .
 • مقطع برداری از محل ایستگاه‌های هیدرومتری توسط دوربین نقشه برداری و ترسیم نقشه‌های مربوطه در پایان فصل سیلاب و مشخص نمودن تغییرات بستر رودخانه و انجام محاسبات مربوطه. مشخص نمودن داغ سیل.
 • جمع آوری، بررسی و کنترل آمار ثبت شده و رفع نواقص آنها بر اساس دستورالعمل‌های شرکت مدیریت منابع آب کلیه ایستگاه های هیدرومتری و هواشناسی از مناطق نه گانه استان.
 • تنظیم و ارائه گزارش کار ماهانه.
 • ارسال گزارش هرگونه تغییر و تحول و نقص مشاهده شده در کلیه ایستگاه‌های آب و هواشناسی در اسرع وقت و انجام تعمیرات و رفع نواقص جزئی مانند لایروبی لوله ونصب اشل ،لمینگراف، تعویض باطری ،تحویل رنگ به متصدی جهت رنگ آمیزی ایستگاه و نظارت جدی بر عملکرد کاری متصدی و سایر کارهای مربوطه در ایستگاه.
 • کنترل نمونه برداری از ایستگاههای هیدرومتری در هر ماه.
 • کنترل ارسال نمونه های برداشت شده به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش پارامتر‌های کیفی شیمیایی ، فیزیکی و رسوب .
 • نصب دیتالاگر در ایستگاه های هیدرومتری جهت کنترل و ثبت نوسانات لحظه ای آب .
 • بررسی وکنترل دستگاه های دیتالاگر به لحاظ کارکرد و تنظیمات دوره ای و تعویض باطری.
 • تخلیه آمار دستگاه های دیتالاگر با استفاده از دستگاه وتا جهت ارسال برروی کامپیوتر برای محاسبات دبی روزانه.
 • استخراج دبی و اشل از روی لیمنوگراف ها مربوط به داده های هیدرومتری جهت محاسبات دبی روزانه سال آبی مورد نظر.
 • انجام محاسبات دبی روزانه 50 ایستگاه هیدرومتری در یک سال آبی جهت بدست آوردن ریتینگ .
 • تهیه گزارشات فنی سیلاب ، خشکسالی در مواقع ضروری برحسب نیاز .
 • انجام عملیات برف سنجی از سر شاخه های حوضه های آبریز کارون بزرگ و دز در ایستگاه های برف سنجی و تهیه گزارش فنی از این عملیات جهت محاسبه حجم رواناب .
 • اسکن کردن گراف باران سنج های ثبات جهت محاسبات شدت و مدت بارندگی .
 • اسخراج آمار مربوط به باران سنج های ثبات با فرمت بانک اطلاعاتی جهت درج در سامانه بانک.
 • استخراج دبی و اشل از روی لیمنوگراف ها مربوط به داده های هیدرومتری جهت محاسبات دبی روزانه سال آبی مورد نظر.
 • گرفتن آمار مربوط به ایستگاه های مبنا (هیدرومتری) بصورت روزانه و محاسبه دبی آن ها و درج درسامانه مدیریت منابع آب.
 • گرفتن آمار مربوط به ایستگاه های مبنا(باران سنجی) بصورت روزانه و درج در سامانه مدیریت منابع آب .
 • گرفتن هدایت الکتریکی (EC) ایستگاه های مبنا بصورت روزانه و درج در سامانه مدیریت منابع آب.
 • انجام محاسبات دبی جریان ایستگاه های مبنا بصورت روزانه همراه با حجم وردی به سدها وارائه آن به معاونت محترم مطالعات پایه .
 • انجام محاسبات بارش سال آبی جدید ، نرمال و مقایسه با بارش دراز مدت بصورت روزانه جهت ارائه به معاونت محترم مطالعات پایه.
 • انجام کارهای پشتیبانی در تخصیص منابع آب.
 • شرکت در جلسات ستاد آب و ارائه گزارشات مورد نیاز برحسب ضرورت به سازمان مدیریت منابع آب.
 • انجام محاسبات تبخیر سنجی و کنترل و تایید دادهای هواشناسی توسط کارشناس سازمان مدیریت منابع آب.
 • اخذ تاییدیه محاسبات دبی روزانه توسط کارشناس سازمان مدیریت منابع آب.
 • انجام و تهیه قرارداد مربوط به پایش خشکسالی و تعیین محل ایستگاه های آبسنجی.
 • تایید گزارشات مربوط به قراردادها به عنوان دفتر فنی واحد.
 • جمع آوری آمار کلیه ایستگاه های هیدرومتری و هواشناسی از مناطق نه گانه استان.
 • تکمیل فرم های ارزیابی سالانه جهت ارائه به سازمان مدیریت منابع آب.
 • کالیبره کردن اداوات هواشناسی و هیدرومتری بصورت سالانه.
 • گرفتن utm نقطه ای ایستگاه های هیدرومتری و هواشناسی و تهیه نقشه های مربوط به آنها.
 • ارائه گزارش عملکرد سه ماهه از میزان بارش و سیلاب و اشل و شدت و مدت بارندگی بصورت هر سه ماه یکبار به دفتر تلفیق و بیلان منابع آب معاونت.
 • تایید نهای آمار دبی روزانه و تبخیر و بارش با فرمت بانک اطلاعاتی جهت ارائه به دفتر تلفیق و بیلان منابع آب معاونت.
 • همکاری با پزوهشگران در ارائه آمار به آنها.
 • تهیه شناساسنامه ایستگاه های هیدرومتری و هواشناسی.
 • همکاری های صحرایی با دفتر محیط زیست سازمان در جانمایی دفن فاضلااب شهر ها از جهت رواناب سطحی و تهیه گزارشات لازم.
 • پیگیری بیمه متصدیان و بررسی حق الزحمه آن ها.
 • ساخت ایستگاه های هیدرومتری.
 • آنلاین کردن ایستگاه های هیدرومتری به وسیله دیتالایگر.

 تاریخ ثبت : پنجشنبه 12 دی 1398
  آخرین به روزرسانی :
 پشتیبانی گروه دیبا
 11810

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 1,690
 • شناسه IP شما : 100.26.176.111

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)